Všeobecné obchodní podmínky (VOP)


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) podnikající fyzické osoby Martina Morávka, se sídlem Švédská 4216/27, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 726 96 541 (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek
 • Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a
  má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednávka focení

 • Objednat se lze pouze e-mailem, telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře.
 • SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a souhlas s nimi, stejně tak souhlas s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.
Objednací lhůta
 • Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti.
Zrušení rezervace
 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.
 • Pokud tuto skutečnost nedá fotografovi vědět s dostatečným předstihem, je povinen fotografovi uhradit vzniklou škodu (doprava na místo focení, čekání na klienta, čas strávený na cestě) ve výši 500 Kč. Na tuto částku mu bude na e-mail odeslána faktura, kterou je povinen uhradit do 14 dnů od jejího vystavení.
 • Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.
 • Může se stát, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí a nelze jej žádným způsobem vymáhat.

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 •  Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách fotografa. Nejsem plátce DPH.

Splatnost cen
 • Cena za vybraný foto balíček je splatná v den focení, není-li předem dohodnuto jinak.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (fotoobrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet (nebo hotově)  ještě před jejich zpracováním.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Všechny druhy fotografování, probíhají v pracovních dnech od pondělí do pátku (není-li domluveno jinak), a to na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a na vzájemně domluveném místě.
 • Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení.
 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.
 • Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování nad 30km od sídla fotografa, k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 7Kč / km – počítáno pro cestu tam i zpět.
 • Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.
 • V průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakkýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • Do 7 pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.
 • Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).
 • Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.
 • Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 4 týdnů od jejich obdržení.
 • Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodání fotografií).
 • Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné.
 • Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.
 • Neupravené fotografie, které si objednatel nevybere z náhledů, zhotovitel nikdy neposkytuje v tištěné ani v elektronické podobě a jsou trvale odstraněny z archivu.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Doba dodání fotografií je 4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.
 • V případě nenadálých a důvodných skutečností si vyhrazuji právo tuto lhůtu prodloužit.
 • Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu, pokud obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 4 týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 12 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě.
 • Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.
 • Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu.

ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Neupravené fotografie neposkytuji.
 • Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV či smartphonu.
 • U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance a podobně. U žen obvykle mírně zjemňuji pleť.
 • Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. Způsob úpravy fotografie je vždy záležitostí subjektivního vnímání, dovedností, osobního vkusu a výtvarného citu fotografa. Pro představu je vhodné navštívit fotogalerii již hotových prací na webových stránkách a sociálních sítích.
 • Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek, zeštíhlení atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 200,- za fotografii a za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
 • Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.
  Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

TISK A REKLAMACE

 • Vždy ode mě dostáváte doporučení na tiskárnu, se kterou spolupracuji a mám sjednocen barevný výstup tisku. Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.

PRODEJ FOTOOBRAZŮ

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, dobírkou v hotovosti při předávní zboží, v hotovosti při osobním odběru. Při objednávce nad 3.000,- Kč může být vyžadována záloha ve výši 1/3 ceny. Bez uhrazené zálohy nebude zboží objednáno.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Zboží je kupujícímu dodáno buď na adresu určenou kupujícím v objednávce, nebo osobním odběrem. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.
 • Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).
 • Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.
 • Odevzdané fotografie (JPG formáty) archivuji po dobu jednoho roku od odevzdání.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ

 • Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
  Všechny vzniklé fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora fotografií.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás musím informovat o rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.

Pokud návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.


Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách

Správcem osobních údajů je Martin Morávek, IČ: 726 96 541

Tyto VOP zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti od 1. 10. 2022